ඔබේ නිර්මාණ අපට එවන්න


ඔබ සතු දුර්ලබ ගනයේ පොටෝ, විස්තර, නිර්මාණ, භාස්‍යය ජනක නිර්මාණ, කලා නිර්මාණ(කවි, ගීත, කෙටි කතා, නව කතා) සැම සියලු වටිනා නිර්මාණ අපට එවන්න. ලෝකයට දැනුම බෙදන්න අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න.


නිර්මාණ එවද්දි : 

නම :
ඊමෙල් ලිපිනය :
නිර්මාණ පිලිබඳ විස්තර : (ඡායාරූප ඇත්නම් එවා එකතු කර එවන්න.)


අපට සඳහන් කර, nethineha@gmail.com හො   nethineha@yahoo.com මෙල් ලිපිනයට එවන්න.


ඔබ සතු නිර්මාණ පල කරද්දි ඔබ පිලිබඳ විස්තර නිර්මාණය පහලින් අපි සඳහන් කරන්නෙමු. එසේම නිර්මාණ වල අයිතියද ඔබ සතුය.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...