බ්ලොග් කියවනය


ඔබගේ බොලොග් අඩවිය සින්ඩියට එකතු කර ගැනීම සඳහා මෙතනින් පිවිසෙන්න.
අපේ සිතුවිලි බ්ලොග් කියවනයට ඔබේ බ්ලොග් අඩවිය ඇතුලත් කර ඔබගෙ බ්ලොග් අඩවියේ ට්‍රැපික් වැඩි කර ගන්න.

ඔබගේ බොලොග් අඩවිය සින්ඩියට එකතු කර ගැනීම සඳහා:


nethineha@gmail.com වෙත,email පනිවිඩයක් මගින් පහත තොරතුරු අප වෙත දන්වන්න.

ඔබගේ බොලොග් අඩවිය සින්ඩියට එකතු කර ගැනීම සඳහා මෙතනින් පිවිසෙන්න.

- Your Name - ඔබේ නම
 

- Email Address - Email ලිපිනය

- Name of your Website - ඔබේ බ්ලොග් අඩවියේ නම

- Website - ඔබේ බ්ලොග් අඩවියේ ලිපිනය (www....)

- RSS Feeds - RSS ලිපිනය  

- Message - පණීවිඩය : (මෙහි ඔබගේ අඩවිය පිළබඳව සඳහන් කර එවන්න)පහත සඳහන් කෝඩ් භාවිත කර සබැඳියක් ලබා දෙන්න. ඔබ ලබා දෙන සබැඳිය මගින් වැඩි පිරිසක් බ්ලොග් කියවනය වෙත ගෙන්වා ගැනීමට මහගු සහයක් වනු ඇත. එමගින් ඔබගෙ වෙබ් අඩවිය නරබන පිරිස වැඩි ගැනීමටද සහයක් වනු ඇත.


දර්ශනය වන අයුරු


<center><a href="http://www.facebook.com/pages/%E0%B6%85%E0%B6%B4%E0%B7%9A-%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%92-%E0%B6%B6%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%9C%E0%B6%9C%E0%B7%8A-%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B6%BA-Ape-Sithuwili-Blog-Reader/253236181412398?sk=wall"><img src="http://3.bp.blogspot.com/-uWE3FW8iC9E/T9HUI_nE1jI/AAAAAAAACE4/W4qH7rrUKn0/s1600/Ape+Sithuwili.jpg" width="150" height="40" /></a></center>
දර්ශනය වන අයුරු

<center><a href="http://www.facebook.com/pages/%E0%B6%85%E0%B6%B4%E0%B7%9A-%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%92-%E0%B6%B6%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%9C%E0%B6%9C%E0%B7%8A-%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B6%BA-Ape-Sithuwili-Blog-Reader/253236181412398?sk=wall"><img src="http://photos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/394006_254407351295281_253236181412398_586045_804162274_a.jpg" width="150" height="199" /></a></center>

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...